Dec

14 2017

YJS Vodka Latka

7:00PM - 9:00PM  

Bar Food 4523 Habersham St.
Savannah, GA 31405
912-355-5956

YJS Vodka Latke.

Location: Bar Food