Dec

18 2022

Chanukah at Forsyth Park

3:30PM - 7:00PM  

Forsyth Park Drayton St.
Savannah, GA 31401

Contact Rabbi Zalman Refson
912-844-2477
rabbi@jewishsav.org
http://www.jewishsav.org

Chabad - Chanukah at Forsyth Park

Public Menorah lighting and concert