Sep

26 2022

Chabad Community Rosh Hashanah Dinner

7:30PM - 9:00PM  

Chabad 2424 Drayton St.
Savannah, GA 31401
912.844.2477
http://jewishsav.org

Contact Rabbi Zalman Refson
912-844-2477
rabbi@jewishsav.org
http://www.jewishsav.org

Chabad - Community Rosh Hashanah Dinner