Sep

30 2017

Yom Kippur

 

Jewish Educational Alliance 5111 Abercorn St.
Savannah, GA

Yom Kippur - the Day of Atonement.