Tag: Shalom School Board Mtg.

16 Upcoming Events

May

11 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Jun

8 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Jul

13 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Aug

10 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Sep

14 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Oct

12 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Nov

9 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.

Dec

14 2021

Shalom School Board Mtg.

6:00PM - 7:00PM  

Congregation Agudath Achim
9 Lee Boulevard
Savannah, GA

 

Shalom School Board Mtg.